Skills Tiếng Anh lớp 6 Review 4 trang 69

Skills Tiếng Anh lớp 6 Review 4 được biên soạn chi tiết cụ thể bởi ĐọcTàiLiệu hướng dẫn vấn đáp những câu hỏi bài tập trang 69 sách giáo khoa Tiếng Anh 6 tập 2

Skills Tiếng Anh lớp 6 Review 4 trang 69 hình 1

Hướng dẫn trả lời Skills Tiếng Anh lớp 6 Review 4 trang 69 SGK Tiếng Anh lớp 6 được Đọc Tài Liệu biên soạn theo chương trình mới nhất, tham khảo cách làm Skills Tiếng Anh lớp 6 Review 4 để chuẩn bị bài học tốt hơn.

Skills Tiếng Anh lớp 6 Review 4

Reading Skills Tiếng Anh lớp 6 Review 4

Bài 1

Task 1. Read the advertisement and choose the correct answer A, B, C, or D for each of the gaps.

( Đọc bài quảng cáo và chọn ra câu vấn đáp đúng trong A, B, c hoặc D cho mỗi khoảng chừng trống. )

OUR KITTY 2012 MAKES YOUR LIFE EASIER!

This new home robot has three programmes : it can ( 1 ) _____ the house, it can clean the floor and it can interact ( 2 ) _____ people. Kitty 2012 is fast and intelligent. When we’re away, it can listen for certain noises and ( 3 ) _____ signals to our mobile phone if there’s trouble or danger. It can move ( 4 ) _____ the house and climb steps to find dirty places and clean them. It has cameras in its eyes so it can watch people and react to them .1. A. guard B. wake C. look D. prevent2. A. to B. with C. on D. at3. A. bring B. pass C. send D. take4. A. away B. above C. for D. around

Hướng dẫn giải:

1. A2. B3. C4. D

Tạm dịch:

Người máy Kitty 2012 của chúng tôi làm cho đời sống của chúng tôi thuận tiện hơn !Người máy mái ấm gia đình mới này có 3 chương trình : Nó hoàn toàn có thể canh gác nhà cửa, nó hoàn toàn có thể vệ sinh sàn nhà và nó hoàn toàn có thể tương tác với con người. Kitty 2012 nhanh gọn và mưu trí. Khi chúng tôi đi xa, nó hoàn toàn có thể nghe được vài âm thanh và gửi đi những tín hiệu đến điện thoại di động của chúng tôi nếu có yếu tố hoặc nguy khốn. Nó hoàn toàn có thể vận động và di chuyển quanh nhà và leo lên tìm những nơi dơ bẩn và lau chúng. Nó có máy quay phim trong con mắt do đó nó hoàn toàn có thể quan sát con người và phản ứng với chúng .

» Bài trước: Language Tiếng Anh lớp 6 Review 4

Bài 2

Task 2. Read the text and choose the correct answer A, B, or C for each of the gaps.

( Đọc bài đọc và chọn ra câu vấn đáp đúng mực A, B hoặc c cho mỗi khoảng chừng trống. )

WHAT WILL OUR HOUSES IN THE FUTURE BE LIKE?

Scientists predict the places and the ways we live will change a lot in the future. Our houses in the future will be more eco-friendly. We won’t use electricity in our houses. We will use wind energy or solar energy instead. We will be able to control our future houses with our voices. Doors and windows will open and lights will go on when we ask them to. It will make our lives easier and more comfortable. In the future, there will be underwater or underground cities. There will be cities in the air and on other planets too. We’ll have to build cities there because there will be so many people and not enough land to build houses or buildings on .1. The scientists predict where and how we live in the futureB. will not change muchA. will change a lotC. will change only a little2. According to the text, which of the following is NOT true about our future houses ?A. They will be more eco-friendlyB. They will use electricity .C. They will use wind energy .3. We will be able to control our future housesA. with our voicesB. By clapping our handsC. With a mobile phone4. Why will we have to build cities in the air, on other planets, and underground ?A. Because we won’t have enough land to build houses on .B. Because living there will be more comfortable .C. Because life on the Earth will become boring .

Hướng dẫn giải:

1. A2. B3. A4. A

Tạm dịch:

Nhà của tất cả chúng ta như thế nào trong tương lai ?Các nhà khoa học Dự kiến nơi và cách tất cả chúng ta sống sẽ đổi khác nhiều trong tương lai .Nhà tất cả chúng ta trong tương lai sẽ thân thiện với môi trường tự nhiên hơn. Chúng ta sẽ không sử dụng điện trong nhà. Thay vào đó tất cả chúng ta sẽ sử dụng nguồn năng lượng gió hoặc nguồn năng lượng Mặt trời .Chúng ta sẽ hoàn toàn có thể tinh chỉnh và điều khiển nhà tương lai của tất cả chúng ta bằng giọng nói. Cửa và hành lang cửa số sẽ mở và đèn sẽ bật sáng khi tất cả chúng ta bảo chúng. Nó sẽ làm cho đời sống của tất cả chúng ta thuận tiện hơn và tự do hơn .

Trong tương lai, sẽ có nhiều thành phố dưới nước và dưới mặt đất. Sẽ có những thành phố trong không trung và trên những hành tinh khác Chúng ta sẽ phải xây dựng những thành phố ở đó bởi vì sẽ không có nhiều người hoặc không đủ đất để xây nhà hoặc tòa nhà trên đó.

1. Các nhà khoa học Dự kiến nơi và cách tất cả chúng ta sống sẽ đổi khác rất nhiều .2. Theo như đoạn văn, câu nào không đúng về nhà trong tương lai ?3. Chúng ta sẽ hoàn toàn có thể điều khiển và tinh chỉnh nhà tương lai của tất cả chúng ta bằng giọng nói .4. Tại sao tất cả chúng ta phải thiết kế xây dựng những thành phố trong không trung, trên những hành tinh khác, và dưới đất ?

Speaking Skills Tiếng Anh lớp 6 Review 4

Bài 3

Task 3. Work in pairs. You are going to design your future houses. Discuss the questions below.

( Làm việc theo cặp. Em sẽ phong cách thiết kế nhà tương lai của em. Thảo luận những câu hỏi bên dưới. )- Where will your house be located ?- What type of house will it be ?- How big will it be ?- What will there be in front and behind it ?- What will it have ? ( example : helicopter, swimming pool, zoo, gym … )

Tạm dịch:

– Nhà bạn sẽ nằm ở đâu ?- Nhà bạn sẽ là loại gì ?- Nó to như thế nào ?- Sẽ có gì phía trước và sau nó ?- Nó sẽ có gì ? ( Ví dụ : trực thăng, hồ bơi, sở thú, phòng tập … )Bài 4

Task 4. Work in groups. Take turns describing your future house and try to persuade your group members to live in it. Who has the best future house in your group?

( Làm việc theo nhóm. Lần lượt miêu tả nhà tương lai của em và cố gắng nỗ lực thuyết phục những thành viên trong nhóm sống ở đó. Ai có nhà tương lai đẹp nhất trong nhóm ? )My future home is … __________________

Listening Skills Tiếng Anh lớp 6 Review 4

Bài 5

Task 5 Listen and tick (√)  what people from the Youth Eco-Parliament advise us to do for our environment.

( Nghe và chọn những gì mà người trong nhóm Nghị Viện sinh thái xanh Thanh niên khuyên tất cả chúng ta làm cho thiên nhiên và môi trường. )Click tại đây để nghe :

Skills Tiếng Anh lớp 6 Review 4 trang 69 hình 1

Tạm dịch:

1. Tái chế nhiều rác hơn ( ví dụ : ly, giấy, nhựa .. )2. Mang quần áo cũ đi từ thiện thay vì ném chúng đi .3. Nhặt rác trong khu vui chơi giải trí công viên hoặc trên đường .4. Trồng rau riêng của bạn .5. Tiết kiệm nguồn năng lượng – tắt đèn và ti vi khi bạn không sử dụng chúng .6. Sử dụng túi tái sử dụng thay cho túi nhựa .

Audio Script:

In 2004, 120 young people from ten European countries met in Berlin at the first Youth Eco-Parliament. They gave ideas for improving the environment around us. Here are some of the things they advised us to do :- recycle more rubbish ( for example, glass, paper and plastic )- pick up rubbish in parks or in the street- save energy – turn off light and TVs when you’re not using them- use reuseable bags instead of plastic bags

Dịch Script:

Năm 2004, 120 người trẻ tuổi từ mười vương quốc châu Âu đã gặp nhau tại Berlin tại Nghị viện sinh thái xanh người trẻ tuổi tiên phong. Họ đưa ra những ý tưởng sáng tạo để cải tổ môi trường tự nhiên xung quanh tất cả chúng ta. Dưới đây là 1 số ít điều họ khuyên tất cả chúng ta nên làm :- Tái chế rác nhiều hơn ( ví dụ, thủy tinh, giấy và nhựa )- nhặt rác trong khu vui chơi giải trí công viên hoặc trên đường phố .- tiết kiệm ngân sách và chi phí nguồn năng lượng – tắt đèn và TV khi bạn không sử dụng chúng .- sử dụng túi hoàn toàn có thể tháo rời thay vì túi nhựa .

Writing Skills Tiếng Anh lớp 6 Review 4

Bài 6

Task 6. Write about what you think we should do to improve the environment. Use the ideas from 5  or your own ideas.

( Viết về những điều em nghĩ là tất cả chúng ta nên làm để cải tổ môi trường tự nhiên, sử dụng quan điểm từ phần 5 hoặc quan điểm riêng của em. )I think we can do many things to improve the environment around us. Firstly, __________

Hướng dẫn giải:

I think we can do many things to improve the environment around us. Firstly, we should turn off light when we go out. Secondly, we should turn off the tap when we brush teeth and wash dishes. Finally, we should recycle many things (plastic bottles, paper…).

Tạm dịch:

Tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta hoàn toàn có thể làm nhiều điều để cải tổ thiên nhiên và môi trường quanh tất cả chúng ta. Đầu tiên, tất cả chúng ta nên tắt đèn khi đi ra ngoài. Thứ hai là, tất cả chúng ta nên tắt vòi nước khi đánh răng hoặc rửa chén. Cuối cùng, tất cả chúng ta nên tái chế nhiều thứ ( chai nhựa, giấy … ) .

Đọc Tài Liệu hy vọng nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm bài tập Skills Tiếng Anh lớp 6 Review 4. Mong rằng những bài hướng dẫn trả lời Tiếng Anh lớp 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

Source: https://thangvi.com
Category: Thông tin

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *