Giải Language Review 1 (1-2-3) SGK Tiếng Anh 9 mới

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Pronunciation

Task 1. Listen and practise saying the sentences. Pay attention to the underlined words.

( Nghe và thực hành thực tế nói những câu sau. Tập trung vào những từ được gạch chân. )

1. My town is nice and peaceful, but it isn’t very big .
( Thị trấn của tôi đẹp và thanh thản, nhưng nó không lớn. )
2. Da Nang Museum of Cham Sculpture attracts a lot of foreign visitors .
( Bảo tàng Điêu khắc Chăm pa TP. Đà Nẵng lôi cuốn rất nhiều hành khách quốc tế. )

3. A: Were you wearing a helmet when you fell off your bike?

( Bạn có đang đội mũ bảo hiểm khi bạn ngã xe không ? )

    B: No, I wasn’t. 

( Không, tôi không đội. )

4. Son: Can I go to a party tonight, Mum?

( Con trai : Con hoàn toàn có thể đến bữa tiệc tối nay được không mẹ ? )

    Mother: OK, but please don’t make noise when you come home. 

( Mẹ : Được thôi, nhưng con đừng làm ồn khi còn về nhà. )

5. A: My mum’s really a good friend of mine.

( Mẹ của tôi thực sự là một người bạn tốt của tôi. )

    B: Is she? Mine is very strict towards me.

( Mẹ của bạn sao ? Mẹ của tôi rất nghiêm khắc với tôi. )

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Task 2. Look at the underlined words in the sentences and mark them as W (weak) or S (strong). Then listen to check and practise.

( Nhìn vào những từ được gạch chân trong câu và lưu lại W ( nhẹ ) hoặc S ( mạnh ). Nghe để kiểm tra và thực hành thực tế. )

1. A: Is (  ) Minh happy about winning the scholarship?

( Minh niềm hạnh phúc khi giành được học bổng phải không ? )

B: Yes, he is (  ). But his parents are (  ) happier.

( Đúng vậy. Nhưng cha mẹ của anh ấy niềm hạnh phúc hơn. )

2. A: I can’t (  ) understand it! Aren’t () you my son?

( Bố không hề hiểu nó ! Con không phải là con trai bố sao ? )

B: I’m terribly sorry, dad. But it isn’t () entirely my fault.

( Con rất xin lỗi, bố. Nhưng đó không phải là lỗi của con. )

3. A: Pho Hien is () a very old town in North Viet Nam.

( Phố Hiến là một thị xã cổ ở miền Bắc Nước Ta. )

B: Is it ()? Where is it () located?

( Thật sao ? Nó ở đâu ? )

4. A: It’s () raining. Are they () wearing raincoats?

( Trời mưa. Họ đang mặc mặc áo mưa phải không ? )

B: She () is, but he () isn’t.

( Cô ấy mặc, nhưng anh ấy thì không. )

Lời giải chi tiết:

1. A: Is ( W ) Minh happy about winning the scholarship?

    B: Yes, he is ( S ). But his parents are ( W ) happier.

2. A: I can’t ( S ) understand it! Aren’t (S) you my son?

    B: I’m terribly sorry, dad. But it isn’t (S) entirely my fault.

3. A: Pho Hien is (W) a very old town in North Viet Nam.

    B: Is it (S)? Where is it (W) located?

4. A: It’s (W) raining. Are they (W) wearing raincoats?

    B: She (S) is, but he (S) isn’t.

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Task 3. Match the verbs in column A with the words/phrases in column B 

( Nối động từ ở cột A với từ / cụm từ ở cột B. )

A

B

reduce
a home business
pull down
high expectations
empathise
a handicraft
make
worried and frustrated
set up
employment
feel
an old building
have
pollution
provide
with someone

Lời giải chi tiết:

– reduce pollution (giảm ô nhiễm)

– pull down an old building (phá hủy một tòa nhà cũ)

– empathise with someone (thông cảm với ai đó)

– make a handicraft (làm đồ thủ công)

– set up a home business (thành lập một doanh nghiệp)

– feel worried and frustrated (cảm thấy lo lắng và thất vọng)

– have high expectations (có kỳ vọng cao)

– provide employment (cung cấp việc làm)

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Task 4. Fill each gap with a word from the box.

( Điền mỗi chỗ trống 1 từ trong khung. )
attractions giant excited interest fascinating tallest symbol affordable
The London Eye, also known as the Millennium Wheel, is a ( 1 ) ____ observation wheel in London. The entire structure is 135 metres ( 443 ft ) tall and the wheel has a diameter of 120 metres ( 394 ft ). When erected in 1999 it was the world’s ( 2 ) ____observation wheel. It is now one of the most popular ( 3 ) ____ in the world. It is considered to be a ( 4 ) ____ of London. People make special journeys to see the ( 5 ) ____giant wheel. 15,000 people can ride the wheel every day. They feel ( 6 ) ____ to climb above the city and look back down on it. Not just rich people, but everybody can do this. It is public and ( 7 ) ____, and it has become a place of ( 8 ) ____ in London .

Phương pháp giải:

– attractions ( n ) : điểm lôi cuốn
– giant ( adj ) : khổng lồ
– excited ( adj ) : hào hứng
– interest ( n ) : sự chăm sóc, thú vị
– fascinating ( adj ) : mê hoặc
– tallest ( adj ) : cao nhất
– symbol ( n ) : hình tượng
– affordable ( adj ) : hoàn toàn có thể chi trả được

Lời giải chi tiết:

1. giant
2. tallest
3. attractions
4. symbol
5. fascinating
6. excited
7. affordable
8. interest

1. giant

Giải thích : Trước danh từ ” observation wheel ” cần một tính từ .

2. tallest      

Giải thích : Trước danh từ ” observation wheel ” cần một tính từ .

3. attractions  

Giải thích : Cụm từ one of + danh từ số nhiều ( một trong những … )
=> on of the most popular attractions ( 1 trong những điểm lôi cuốn phổ cập nhất )

4. symbol

Giải thích : Sau mạo từ ” a ” cần 1 danh từ .

5. fascinating

Giải thích : Trước danh từ chỉ vật ” giant wheel ” => cần một tính từ chỉ đặc thù, đặc thù .

6. excited    

Giải thích : S + feel + tính từ chỉ trạng thái xúc cảm

7. affordable  

Giải thích : Trước ” and ” là tính từ ” public ” => sau ” and ” cũng phải là một tính từ .

8. interest

Giải thích : Sau giới từ ” of ” cần danh từ ; Cụm từ ” place of interest ” ( khu vực lôi cuốn )

The London Eye, also known as the Millennium Wheel, is a (1) giant observation wheel in London. The entire structure is 135 metres (443 ft) tall and the wheel has a diameter of 120 metres (394 ft). When erected in 1999 it was the world’s (2) tallest observation wheel. It is now one of the most popular (3)  attractions in the world. It is considered to be a (4) symbol of London. People make special journeys to see the (5) fascinating giant wheel. 15,000 people can ride the wheel every day. They feel (6) excited to climb above the city and look back down on it. Not just rich people, but everybody can do this. It is public and (7) affordable  , and it has become a place of (8) interest in London.

Tạm dịch:

London Eye, còn được gọi là Vòng quay Thiên niên kỷ, là một vòng xoay quan sát khổng lồ ở London. Toàn bộ cấu trúc cao 135 mét ( 443 ft ) và vòng xoay có đường kính 120 m ( 394 ft ). Khi được kiến thiết xây dựng vào năm 1999, nó là vòng quan sát cao nhất quốc tế. Đây là một trong những điểm thăm quan thông dụng nhất trên quốc tế. Nó được coi là một hình tượng của London. Người ta thực thi những chuyến đi đặc biệt quan trọng để nhìn thấy vòng xoay khổng lồ tuyệt vời này. 15000 người hoàn toàn có thể ngồi lên vòng xoay này mỗi ngày. Họ cảm thấy vui mừng khi leo lên trên và ngắm cảnh thành phố từ tầm trên đó. Không chỉ những người phong phú, mà toàn bộ mọi người đều hoàn toàn có thể làm điều này. Nó là một nơi công cộng và Chi tiêu phải chăng, và nó đã trở thành một nơi lôi cuốn khi đến London.

Bài 5

Video hướng dẫn giải

Grammar

Task 5. Complete each sentence with the correct form of a phrasal verb from the list.

( Hoàn thành mỗi câu theo dạng đúng của cụm động từ. )
look up giảm giá with turn down set up get over put up with give up keep up with
1. The two countries agreed to _____ full diplomatic relations .
2. When you’re tired and under stress, it’s important to look after yourself and find ways to_____ it .
3. Six people applied for the job, but four of them were _____ .
4. Why don’t you _____ this word in the dictionary ?
5. Mike had to _____ gymnastics because of his injury .
6. I’m going crazy ! I can’t _____ so much confusion !
7. I think she _____ the quarrel with her close friend .
8. It’s difficult to _____ changes in technology .

Phương pháp giải:

– look up : tra cứu
– giảm giá with : xử lý
– turn down : khước từ
– set up : xây dựng
– get over : vượt qua
– put up with : chịu đựng
– give up : từ bỏ
– keep up with : theo kịp, đuổi kịp

Lời giải chi tiết:

1. set up
2. khuyến mãi with
3. turned down
4. look up
5. give up
6. put up with
7. got over
8. keep up with

1. set up 

The two countries agreed to set up full diplomatic relations.

( Hai vương quốc đã nhất trí thiết lập quan hệ ngoại giao. )

2. deal with

When you’re tired and under stress, it’s important to look after yourself and find ways to deal with it.

( Khi bạn stress và bị stress, điều quan trọng là hãy tự chăm nom bản thân và tìm cách xử lý nó. )

3. turned down 

Six people applied for the job, but four of them were turned down.

( Có sáu người nộp đơn cho việc làm này, nhưng 4 người trong số họ bị phủ nhận. )

4. look up 

Why don’t you look up this word in the dictionary?

( Tại sao bạn không tìm kiếm từ này trong từ điển ? )

5. give up 

Mike had to give up gymnastics because of his injury.

( Mike phải từ bỏ môn thể thao vì chấn thương. )

6. put up with

I’m going crazy! I can’t put up with so much confusion!

( Tôi sẽ phát điên ! Tôi không hề chịu đựng được có quá nhiều nhầm lẫn ! )

7. got over 

I think she got over the quarrel with her close friend.

( Tôi nghĩ cô ấy đã vượt qua cuộc cãi vả với người bạn thân của cô. )

8. keep up with 

It’s difficult to keep up with changes in technology.

( Thật khó để bắt kịp với sự đổi khác công nghệ tiên tiến. )

Bài 6

Video hướng dẫn giải

Task 6. Rewrite the following questions in reported speech, using question words before fo-infinitives.

( Viết lại những câu sau bằng lời nói gián tiếp, sử dụng cấu trúc từ để hỏi + to V. )
1. “ What should I wear to the fancy dress party ? ” Trang asked .
( ” Tôi nên mặc gì vào bữa tiệc phục trang ưa thích ? ” Trang hỏi. )
2. “ Should I help Chau with the money my mum gave to me ? ” she wondered .
( ” Tôi có nên giúp Châu với số tiền mà mẹ tôi cho tôi ? ” cô tự hỏi. )
3. “ Where can we get those traditional handicrafts ? ” Nick wondered .
( “ Chúng ta hoàn toàn có thể nhận những tác phẩm thủ công truyền thống ở đâu ? ” Nick tự hỏi. )
4. “ Who can I turn to for help with my homework now ? ” Phuc said .
( ” Bây giờ ai hoàn toàn có thể trở lại để giúp làm bài tập ở nhà của tôi chứ ? ” Phúc nói. )
5. “ When should I break the sad news to him ? ” Hoa asked .
( ” Tôi nên san sẻ tin buồn với anh ấy như thế nào ? ” Hoa hỏi. )

Lời giải chi tiết:

1. Trang wondered what to wear to the fancy dress party.

( Trang tự hỏi mặc gì cho bữa tiệc phục trang ưa thích. )

2. She couldn’t decide whether to help Chau with the money her mum had given to her.

( Cô ấy không hề quyết định liệu có nên giúp Châu với số tiền mà mẹ cô đã cho cô. )

3. Nick wondered where to get those traditional handicrafts.

( Nick tự hỏi nơi để mua được những món đồ bằng tay thủ công truyền thống cuội nguồn. )

4. Phuc had no idea who to turn to for help with his homework.

( Phúc không biết ai là người giúp anh ấy bài tập về nhà. )

5. Hoa was not sure when to break the sad news to him.

( Hoa không chắc như đinh khi nào san sẻ tin buồn với anh ấy. )

Bài 7

Video hướng dẫn giải

Everyday English

Task 7. Choose the suitable words/ phrases complete the mini-talks. 

( Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp hoàn thành xong cuộc hội thoại sau. )
What to do As far as I know Cool No worries If I were in your shoes

1. A: My face often goes red and hot these days. What should I do?

    B: _____, there’s no cause for concern.

2. A: You look upset. What’s the problem?

     B: Well, my cousin wants to share my room during his visit, but we don’t get on very well. I don’t know _____.

3. A: Shall we visit the lantern making workshop?

    B: _____! When should we go?

4. A: Thanks a lot for your sound advice.

    B: _____.

5. A: What do you suggest I should do now?

    B: _____, I’d take it easy and try to forget it.

Phương pháp giải:

– What to do : Việc cần làm
– As far as I know : Theo như tôi biết
– Cool : Tuyệt vời
– No worries : Không cần lo ngại
– If I were in your shoes : Nếu tôi ở vị trí của bạn

Lời giải chi tiết:

1. As far as I know
2. what to do
3. Cool
4. No worries
5. If I were in your shoes

1. As far as I know 

A: My face often goes red and hot these days. What should I do?

( Mặt tôi thường đỏ và nóng trong những ngày này. Tôi nên làm gì ? )

B: As far as I know, there’s no cause for concern.

( Theo như tôi biết, không có gì để lo ngại. )

2. what to do 

A: You look upset. What’s the problem?

( Bạn có vẻ như không dễ chịu. Vấn đề gì vậy ? )

B: Well, my cousin wants to share my room during his visit, but we don’t get on very well. I don’t know what to do.

( À, anh họ của tôi muốn chung phòng với tôi trong chuyến thăm anh ấy, nhưng chúng tôi không hòa thuận lắm. Tôi không biết phải làm gì. )

3. Cool 

A: Shall we visit the lantern making workshop?

( Chúng ta ghé thăm xưởngg đèn lồng nhé ? )

B: Cool! When should we go?

( Tuyệt ! Khi nào tất cả chúng ta đi ? )

4. No worries 

A: Thanks a lot for your sound advice.

( Cảm ơn rất nhiều về lời khuyên của bạn. )

B: No worries.

( Không có gì. )

5. If I were in your shoes  

A: What do you suggest I should do now?

( Bạn khuyên tôi nên làm gì giờ đây ? )

B: If I were in your shoes, I’d take it easy and try to forget it.

( Nếu tôi ở vị trí của bạn, tôi sẽ thuận tiện hơn và cố quên nó. )

Loigiaihay.com

Source: https://thangvi.com
Category: Thông tin

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *